Banki  RSS
Co trzeci Polak co najmniej raz w miesiącu odwiedza bank

Dodano: 20.11.2017 11:02 | 1 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo


Najczęściej w oddziale wpłacamy i wypłacamy gotówkę. Ponad jedna trzecia Polaków odwiedza bank co najmniej raz w miesiącu, najczęściej po to, aby wpłacić lub wypłacić pieniądze. To wnioski z badania zwyczajów finansowych Polaków zrealizowanego...

Tagi: Banki
Źródło: inwestycje.pl

Prze?omowy moment dla p?atno?ci zbli?eniowych

Dodano: 02.11.2017 19:17 | 12 odsłon | 0 komentarzy


Jeszcze kilka lat temu wiele osb na tyle obawia?o si? p?atno?ci zbli?eniowych, ?e nacina?o swoje karty, aby t? funkcj? wy??czy?. Sytuacja si? jednak zmieni?a. Z szacunkw Expandera wynika, ?e w?a?nie dokonuje si? historyczny moment, gdy warto?? takich...

Tagi: Expander
Źródło: inwestycje.pl

UOKiK wszczyna post?powanie wobec trzech bankw

Dodano: 02.11.2017 19:17 | 8 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo


BPH, PKO BP i Pekao to trzy banki, wobec ktrych Urz?d Ochrony Konkurencji i Konsumentw wszcz?? post?powania w sprawie niejasnych zasad ustalania kursw walut w kredytach i po?yczkach hipotecznych w obcych walutach

W pa?dzierniku spad?a aktywno?? klientw bankw

Dodano: 02.11.2017 19:17 | 5 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo


W pa?dzierniku spad?a aktywno?? klientw bankw, jednak nie oznacza to pogorszenia sytuacji w gospodarce. Warto?? indeksu PENGAB, opracowanego na podstawie ankiet przeprowadzonych w?rd pracownikw bankw, wynios?a 25,8 punktu. To o 0,4 punktu wi?cej...

Źródło: inwestycje.pl

Boleto - brazylijski atak na banki

Dodano: 02.11.2017 19:17 | 8 odsłon | 0 komentarzy


Brazylijska cyberprzestrze? tworzy odr?bny ekosystem i chocia? z?o?liwe oprogramowanie bankowe pochodz?ce stamt?d by?o nieskomplikowane, ostatnie obserwacje wskazuj? nowe i bardziej wyrafinowane narz?dzia do ataku.

Tagi: Banki
Źródło: inwestycje.pl

Warto?? obrotu bezgotwkowego w Polsce ro?nie

Dodano: 02.11.2017 19:17 | 6 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo


19 pa?dziernika b.r. po raz pierwszy obchodzili?my Dzie? P?atno?ci Bezgotwkowych, maj?cy na celu upowszechnianie obrotu bezgotwkowego w Polsce. Wed?ug ekspertw Polskich eP?atno?ci i Ingenico, Polacy coraz ch?tniej korzystaj? z p?atno?ci kart?...

Tagi: Dzieci, ING
Źródło: inwestycje.pl

Ranking najbardziej denerwuj?cych op?at bankowych

Dodano: 02.11.2017 19:17 | 9 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo


To, ?e banki naliczaj? nam r?nego rodzaju prowizje nie jest niczym niezwyk?ym. Niektre z nich s? jednak wyj?tkowo denerwuj?ce. Expander przedstawia subiektywny ranking tych, ktre mog? wywo?ywa? w nas najwi?cej negatywnych emocji

Źródło: inwestycje.pl

Na zakupy? Najlepiej bez gotwki!

Dodano: 02.11.2017 19:17 | 8 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo


Wed?ug bada? NBP, dwie trzecie Polakw uwa?a, ?e p?atno?ci kart? i smartfonem s? wygodniejsze ni? gotwk?. G?wnie ze wzgl?du na szybko?? i bezpiecze?stwo. Transakcja bezgotwkowa zajmuje zaledwie kilka sekund.

Źródło: inwestycje.pl

Jaka przysz?o?? czeka outsourcing bankowy w Polsce?

Dodano: 02.11.2017 19:17 | 10 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo


Ubywa stacjonarnych placwek bankowych, a Polacy z roku na rok staj? si? coraz bardziej mobilni mo?na wysnu? tez?, ?e za kilka lat wszelkie sprawy zwi?zane z finansami b?dziemy za?atwia? online. Czy na pewno? O tym, jaka przysz?o?? czeka ...

Źródło: inwestycje.pl

Fakty i mity zwi?zane z p?aceniem zbli?eniowym kart?

Dodano: 02.11.2017 19:17 | 9 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Badania przeprowadzone przez Mastercard pokazuj?, ?e Polska jest liderem, je?li chodzi popularno?? u?ywania zbli?eniowych kart p?atniczych w Europie. A? 23 proc. u?ytkownikw robi to codziennie lub prawie codziennie*.

Tagi: Europa
Źródło: inwestycje.pl

Polska na bezgotwkowej mapie ?wiata

Dodano: 02.11.2017 19:17 | 6 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo


Wed?ug bada? a? 55 proc. Polakw deklaruje, otwarto?? na nowinki technologiczne w zakresie p?atno?ci i aktywnie z nich korzysta. Potwierdzaniem tego jest du?a popularno?? p?atno?ci zbli?eniowych w naszym kraju. Zawsze byli?my w tym zakresie pionierem...

Źródło: inwestycje.pl

Realne zyski z lokaty firmowej tylko w Idea Banku i Banku Pocztowym

Dodano: 02.11.2017 19:17 | 11 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo


Jedynie dwa banki pozwol? mikroprzedsi?biorcy zarobi? na lokacie bankowej wynika z najnowszego rankingu Tax Care. Mowa o Idea Banku i Banku Pocztowym, u ktrych mo?na znale?? oferty depozytw oprocentowanych na ponad 2,2%, czyli ponad granic?...

Źródło: inwestycje.pl

Badanie Alior Banku: jakich korzy?ci oczekuj? klienci w zwi?zku z posiadaniem konta osobistego w banku

Dodano: 02.11.2017 19:17 | 7 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo


Posiadacze bankowych rachunkw osobistych najbardziej ceni? brak op?at za wyp?aty z bankomatw, program lojalno?ciowy oraz wy?sze oprocentowanie na dodatkowym koncie oszcz?dno?ciowym tak wynika z bada? opinii przeprowadzonych przez Alior...

Źródło: inwestycje.pl

Darmowe konto osobiste, w jakim banku? Ranking kont za 0 z?

Dodano: 02.11.2017 19:17 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Jeszcze do niedawna zdecydowana wi?kszo?? rachunkw bankowych dost?pnych na polskim rynku finansowym by?a z definicji darmowa. Dzi? coraz wi?cej bankw wprowadza obowi?zkowe op?aty dla swoich klientw, z uwagi na rosn?ce koszty ich obs?ugi.

Źródło: inwestycje.pl

Standardy numerw rachunkw bankowych

Dodano: 02.11.2017 19:17 | 5 odsłon | 0 komentarzy


Banki stosuj? zunifikowane standardy rachunkw. Pozwala to na automatyzacj? procesu transferu pieni?dzy w ruchu krajowym oraz transgranicznym

Tagi: Banki
Źródło: inwestycje.pl

Ci?g dalszy wakacyjnej stabilizacji na rynku bankowym

Dodano: 02.11.2017 19:17 | 8 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo


Ci?g dalszy wakacyjnej stabilizacji na rynku bankowym. Indeks koniunktury bankowej spad? o 1.2 punktu - do 22.8 punktu - wynika z badania Kantar TNS dla Zwi?zku Bankw Polskich. Zmiana ta wynika z mniejszej aktywno?ci klientw na tym rynku w czasie...

Źródło: inwestycje.pl

Zamkni?cie konta mo?e wymaga? wizyty u notariusza

Dodano: 02.11.2017 19:17 | 12 odsłon | 0 komentarzy


W dzisiejszych czasach otwarcie konta bankowego, zlecenie przelewu, a czasami nawet zaci?gniecie kredytu, nie wymaga wizyty w placwce bankowej. W wielu instytucjach wszystko to za?atwimy przez Internet lub infolini?. Sprawa komplikuje si? jednak

Źródło: inwestycje.pl

Za us?ugi zap?acimy bankom 17,5 miliarda z?otych

Dodano: 02.11.2017 19:17 | 8 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo


W ci?gu pierwszych sze?ciu miesi?cy przychody bankw z tytu?u r?nego rodzaju op?at i prowizji wynios?y 8,8 mld z?. To prawie 8 proc. wi?cej ni? rok wcze?niej. Wszystko wskazuje na to, ?e w ca?ym roku ich us?ugi b?d? nas kosztowa?y co najmniej 17,5 mld...

Tagi: Tyto?, Banki, Z?oto
Źródło: inwestycje.pl

Mastercard podsumowa? pierwszy europejski pilota? biometrycznych kart p?atniczych

Dodano: 02.11.2017 19:17 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Testy zosta?y przeprowadzone w Bu?garii. Rozwi?zanie kart biometrycznych przyj?to z zadowoleniem, a konsumenci docenili wygod? i bezpiecze?stwo nowej technologii. Firma Mastercard poinformowa?a o wynikach pilota?u kart biometrycznych, prowadzonych...

Źródło: inwestycje.pl

Banki z krajw GCC zmuszone do dostosowania procedur zarz?dzania p?ynno?ci? do nowego cyklu koniunkturalnego

Dodano: 02.11.2017 19:17 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Banki z krajw GCC zmuszone do dostosowania procedur zarz?dzania p?ynno?ci? do nowego cyklu koniunkturalnego Raport Ekonomiczny Coface...

Tagi: Banki
Źródło: inwestycje.pl

Kontakt z nami