Księgowość i Podatki > Oszczędności podatkowe  RSS
Prezydent podpisał ustawę dotyczącą zmian w zakresie rodzajów działalności uprawniających do 50% kosztów podatkowych

#zrodlo
Prezydent podpisał ustawę z 15 czerwca 2018 r. nowelizującą w szczególności ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Katalog zmian objęty nowelizacją obejmuje m.in. zmiany w katalogu działalności twórczej uprawniających do stosowania 50% kosztów podatkowych. Nowelizacja nie rozwiązuje jednak problemów związanych z funkcjonowaniem struktur wynagrodzenia związanych z transferem autorskich praw majątkowych.

Źródło: www.taxonline.pl

Zwolnieniem w SSE może zostać objęty dochód w oparciu o wszystkie posiadane przez spółkę zezwolenia na terenie danej strefy

#zrodlo
Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że spółka może objąć zwolnieniem z podatku dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy, wykorzystując sukcesywnie limity dostępnej pomocy publicznej w ramach kolejno otrzymywanych zezwoleń, dyskontując tym samym uzyskaną pomoc etapami.

Źródło: www.taxonline.pl

Fiskus potwierdza, że umowa cash poolingu nie podlega PCC

#zrodlo
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualna dotyczącą uznania, że czynności podejmowane w ramach realizacji umowy cash poolingu nie są objęte obowiązkiem zapłaty PCC.

Tagi: Fiskus, Umowy, PCC, ING
Źródło: www.taxonline.pl

Wydatki na noclegi i wyżywienie pracowników są kosztem podatkowym pracodawcy

#zrodlo
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że wydatki poniesione przez pracodawcę na noclegi i wyżywienie pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów.

Źródło: www.taxonline.pl

Wniesienie przedsiębiorstwa aportem do spółki nie podlega VAT

#zrodlo
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie uznania za transakcję zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o VAT wniesienia przedsiębiorstwa aportem do spółki przez komandytariusza.

Źródło: www.taxonline.pl

Goodwill nie podlega opodatkowaniu w PCC

#zrodlo
Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że dodatnia wartość firmy (goodwill) nie stanowi prawa majątkowego, a zatem nie podlega opodatkowaniu PCC w przypadku zbycia przedsiębiorstwa.

Źródło: www.taxonline.pl

Brak rzeczywistej transakcji wyklucza prawo do odliczenia – wyrok TSUE

#zrodlo
27 czerwca 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku w sprawach połączonych C-459/17 (SGI) i C-460/17 (Valériane SNC) po raz kolejny zajął stanowisko w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w kontekście dostaw, które faktycznie nie zostały dokonane.

Źródło: www.taxonline.pl

Sprzedaż usług noclegowych nabytych uprzednio we własnym imieniu lub na własną rzecz stanowi usługę turystyczną

#zrodlo
Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że skoro w definicji ustawowej usług turystycznych mieści się świadczenie usług hotelarskich, jako w pełni spełniające dyspozycję tego przepisu, to nie ma podstaw, aby na gruncie ustawy o VAT wyłączać je z zakresu usług turystycznych.

Tagi: VAT, PiS, Ustawy
Źródło: www.taxonline.pl

Możliwość przyjęcia not korygujących od kontrahentów spółki przejmowanej

#zrodlo
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie przyjmowania od kontrahentów not korygujących, w których zmieniane są dane spółki przejmowanej wykazane na fakturze na dane spółki przejmującej.

Tagi: Spółki
Źródło: www.taxonline.pl

Nowy instrument wsparcia inwestycji zastąpi Specjalne Strefy Ekonomiczne

#zrodlo
30 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która w istotny sposób zmienia dotychczasowy system udzielania zwolnień w podatku dochodowym funkcjonujący w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE).

Źródło: www.taxonline.pl

Strata ze sprzedaży wierzytelności przedawnionych nie może być uznana za koszt uzyskania przychodu

#zrodlo
Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że zbycie przedawnionych wierzytelności nie powoduje ich reaktywacji jako kosztu uzyskania przychodów.

Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wynagrodzenia wypłacanego prezesowi zarządu jednoosobowej spółki z o.o.

#zrodlo
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że wynagrodzenie prezesa spółki, pełniącego funkcję na podstawie powołania uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników stanowi koszt uzyskania przychodów.

Źródło: www.taxonline.pl

Zasady kwalifikacji wydatków związanych z działalnością B+R

#zrodlo
Wojewódzki Sąd administracyjny w Warszawie wydał wyrok dotyczący kosztów kwalifikowanych związanych z działalnością badawczo rozwojową.

Źródło: www.taxonline.pl

Transakcja spełniająca warunki z art. 12 ust. 4d ustawy o CIT może dotyczyć nabycia udziałów od kilku wspólników w ramach transakcji z nimi zawieranych

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie skutków nabycia udziałów od jednego wspólnika w ramach kilku transakcji.

Tagi: CIT, Ustawy
Źródło: www.taxonline.pl

Przychód dla spółki uzyskany na skutek przekształcenia w spółkę osobową spółki kapitałowej, której jest udziałowcem, jest bez CIT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu z zysków kapitałowych w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową.

Tagi: CIT, PIT, Spółki
Źródło: www.taxonline.pl

Podatkowe Espresso 24/2018

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Odroczenie terminu spłaty odsetek od pożyczek nie skutkuje automatycznie powstaniem przychodu z nieodpłatnego świadczenia; [Express podatkowy] Zasady opodatkowania PIT wygranych w konkursach osób prowadzących działalność gospodarczą; TSUE - Jednostkę produkującą energię elektryczną na swoje własne potrzeby należy uznać za 'dystrybutora'; Nabycie przestrzeni reklamowej na portalach internetowych od zagranicznych kontrahentów nie jest nabyciem usługi reklamowej; [Legislacja] Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę; [PwC w prasie] Cash pooling: czynności uczestników nie są opodatkowane.

Źródło: www.taxonline.pl

Wydatki poniesione na nabycie składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa mogą stanowić koszt nabywcy ZCP

Dyrektor Krajowej informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie zaliczenia w poczet kosztów podatkowych wydatków poniesionych na nabycie składników majątku wchodzących w skład ZCP.

Źródło: www.taxonline.pl

Darowizna dokonana w ramach spółki cywilnej odpowiadająca udziałowi wspólnika nie stanowi nieodpłatnego przysporzenia

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie ustalenia, czy darowizna dokonana w ramach spółki cywilnej podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Źródło: www.taxonline.pl

Kwalifikacja specyfikacji handlowych jako know-how na gruncie ustawy o CIT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie kwalifikacji transakcji nabycia specyfikacji handlowej opakowań medycznych, jako know-how w rozumieniu ustawy o CIT.

Tagi: CIT, Ustawy
Źródło: www.taxonline.pl

Opłata za pozostawienie pojazdu na terenie parkingu „Parkuj i Jedź” po upływie doby parkingowej stanowi wynagrodzenie za opodatkowaną usługę

Opłaty za pozostawienie pojazdu na terenie parkingu po upływie doby parkingowej wadliwie w regulaminie nazwano karami, gdyż nie mają one charakteru karnego

Źródło: www.taxonline.pl

reklama
Kontakt z nami